Jaké jsou podmínky kotlíkové dotace 2021?

Níže se podíváme na to, jakým způsobem lze žádat o dotace a co vše je k tomu za potřebí. Článek vychází z našich zkušeností a shrnuje dostupné informace na webu 2030.novazelenausporam.cz.

Příspěvek na výměnu starého kotle mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti, těm dotace pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022.

Na dotace na zastaralé kotle i topidla dosáhnou i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám. Žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu. Zde bude možné podávat žádosti od října letošního roku. 

 

Žádost o nově vyhlášenou kotlíkovou dataci:

Kdo může žádat?

 • Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.
 • Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky.
 • U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.
 • Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co můžete získat podporu:

 • Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

Výše podpory:

Typ zdroje tepla Výše podpory v Kč
Plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 100.000
Elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 130.000
Kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189) 130.000

 

Kde o dotaci žádat: 

Žádat bude možné na krajském úřadě od počátku roku 2022. Do té doby nelze o dotaci žádat, můžete ale žádat zpětně, což ostatně žádáte vždy. 

 

Co je potřeba k žádosti:

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Co vše je třeba doložit po výměně starého kotle:

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)

 

 V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat! Těšíme se.